Informačné systémy verejnej správy

Spoločnosť GM-Link je spoľahlivý partner v oblasti návrhu informačných systémov verejnej správy. GM-Link prináša organizáciám progresívne riešenia v súlade so štandardami informačných systémov verejnej správy a cieľmi a potrebami organizácií.

Poskytujeme profesionálne poradenstvo pri získavaní prostriedkov z Operačného program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Koncepcia rozvoja informačných technológií (KRIT) verejnej správy

Každá povinná osoba zodpovedá za vytváranie, správu a rozvoj informačných systémov verejnej správy a je povinná vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov (KRIS). Táto povinnosť vyplýva zo Zákona 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť GM-Link poskytuje odborné poradenstvo pri návrhu KRIS. Cieľom koncepcie je stanovenie cieľov, organizačných, technických a technologických nástrojov a architektúry informačných systémov verejnej správy. Pozostáva zo štyroch základných častí:

  • Analýza a vyhodnotenie súčasného stavu informačných systémov povinnej osoby pre podporu služieb verejnej správy.
  • Porovnanie súčasného stavu informačných systémov s platnou legislatívou a cieľmi povinnej osoby.
  • Návrh KRIT povinnej osoby pre poskytovanie elektronických služieb občanom a podnikateľom.
  • Vytvorenie/aktualizácia KRIT povinnej osoby v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

Skúsený konzultačný tím spoločnosti GM-Link je garanciou, že navrhnutá KRIS je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy, s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy SR pričom zohľadňuje individuálne potreby a požiadavky povinnej osoby.

Grantové poradenstvo programu OPII

Spoločnosť GM-Link uľahčuje žiadateľom získať prostriedky na informatizáciu verejnej správy zo štrukturálnych fondov Európskej únie. GM-Link poskytuje odborné konzultačné služby pri príprave projektu (tvorba štúdie uskutočniteľnosti, reformného zámeru, finančnej analýzy CBA), pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), podieľa sa na príprave súvisiacich dokumentov, poskytuje poradenstvo aj pri podaní projektu.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je referenčný dokument, na základe ktorého je poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie spoločnosti, podporované zo štrukturálnych fondov.

Využite dlhoročné riadiace skúsenosti spoločnosti GM-Link v oblasti informatizácie verejnej správy.