Projektové riadenie

Spoločnosť GM-Link poskytuje služby projektového riadenia vo všetkých fázach životného cyklu projektu. Riadenie projektov zabezpečujú certifikovaní projektoví manažéri (PRINCE2® je jedným z najznámejších a najpoužívanejších štandardov riadenia projektov) s rozsiahlymi skúsenosťami s riadením komplexných IT projektov vo verejnom i komerčnom sektore.

Hlavné výhody metodiky PRINCE2®

 • flexibilná a prispôsobiteľná
 • procesne orientovaná, pokrýva celý životný cyklus projektu
 • ucelená – stanovuje jasný rámec pre riadenie projektov
 • jasne definuje roly a štruktúru v projektovom riadení, stanovuje adekvátne úrovne zodpovedností
 • kladie dôraz na to, aby projekt mal počas celého životného cyklu zdôvodnenie
 • sústreďuje sa na produkty, konkrétne výstupy

V rámci projektového riadenia

 • Identifikujeme problémy a výzvy
 • Definujeme očakávania a riešenia vašich cieľov
 • Zapojíme všetkých členov projektového tímu od úvodu projektu, aby získali prehľad o projekte a vybudovali jednotný tím
 • Analyzujeme náročnosť projektu s cieľom definovať časový rámec projektu
 • Definujeme aké zdroje je potrebne alokovať
 • Pripravíme zdôvodnenie projektu a výhody, ktoré projekt prinesie, za účelom zhodnotenia investícií
 • Vytvoríme plán, ktorým zabezpečíme progres projektu a ktorý nám umožní skoordinovať súvislosti a identifikovať najslabšie články projektu, ktoré bude potrebné riešiť.
 • Identifikujeme riziká v čo najskoršom čase, čo nám pomôže znížiť možné dopady, a navrhnúť efektívny spôsob ich riešenia
 • Zodpovedáme za realizáciu plánu (termínov, rozpočtov, produktov) a proaktívne hľadáme a riešenia na vzniknuté situácie
 • Komunikácia na projekte je riadená, budú vytvorené komunikačné štruktúry, ktoré definujú, kto s kým kedy a čo komunikuje, komunikačné kanály a spôsoby zdieľania informácií